Moja košarica
Pogledajte košaricu
Košarica je prazna
Posebna ponuda! Ne zaboravite provjeriti aktualne akcije!
Moj toner
 

PRAVILA nagradne igre “Naručuj i osvoji Samsung S8”

 

PRAVILA nagradne igre “Naručuj i osvoji Samsung S8”

 
PRAVILA nagradne igre “Naručuj i osvoji Samsung S8”

KLASA: UP/I-460-02/17-01/456
URBROJ: 513-07-21-01/17-3
Zagreb, 17. kolovoza 2017.
Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) Mensis AV d.o.o., Markuševečka cesta 20C, 10000 Zagreb, OIB: 66411260710 donosi sljedeća:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE 

 

“Naručuj I osvoji Samsung S8”

 

Članak 1. Svrha priređivanja nagradne igre „Naručuj I osvoji Samsung S8“ (dalje u tekstu: Nagradna igra) je ostvarivanje promidžbenih učinaka Priređivača.

Članak 2. Nagradna igra trajat će od 1.09.2017. do 30.9.2017. godine, zaključno do 24:00 h.
Nagradni fond

Članak 3. Fond nagrada Nagradne igre, po tržišnim cijenama proizvoda i usluga važećim u trenutku podnošenja zahtjeva Ministarstvu financija za izdavanje odobrenja u ukupnoj vrijednosti iznosi 5.000,00 kn. Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada: Mobilni telefon Samsung galaxy S8 UKUPNO 5.000,00 kn
Priređivač ne može nagrade zamijeniti za novac niti neki drugi oblik nagrade.
Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 4. U Nagradnoj igri mogu sudjelovati svi kupci MOJ-TONER.COM Internet trgovine (dalje u tekstu Kupci), koji naprave narudžbu na Internet trgovini MOJ-TONER.COM u vremenskom periodu nagradne igre i zaključe kupnju uplatom. U Nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Mensis AV d.o.o. te članovi njihove uže obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća). Sudionici u Nagradnoj igri sudjelovanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu svojih osobnih podataka (ime, prezime, adresa i broj telefona). Sudionici u Nagradnoj igri-dobitnici- prihvaćaju obveze objave imena i fotografija za potrebe Priređivača nagradne igre

Članak 5. Sudjelovanje u Nagradnoj igri ostvaruju Kupci, koji za vrijeme trajanja Nagradne igre ostvare kupnju. Ukoliko Korisnik ostvari više kupnji u smislu prethodnog stavka ovog članka, a za vrijeme trajanja Nagradne igre, sve kupnje ući će pojedinačno u izvlačenje nagrada. Sudionici će navedene informacije o nagradnoj igri dobiti putem pisanog materijala koji će biti izravno distribuiran na njihove adrese, na društvenim mrežama (Facebook, Twitter) te na web stranicama www.moj-toner.com
Način izvlačenja nagrada

Članak 6. Nakon proteka roka za sudjelovanje u Nagradnoj igri sve prikupljene transakcije iz članka 5. ovih Pravila izvlačit će se slučajnim odabirom izvlačenjem iz bubnja uz nazočnost tročlane komisije imenovane od strane Uprave Priređivača (dalje u tekstu: Komisija).

Vrijeme i mjesto izvlačenja nagrada

Članak 7. Izvlačenje nagrada organizirat će se 10.10.2017. u 14:00 sati. u prostorijama Mensis AV d.o.o., Slavonska av.19, 10000 Zagreb. Tročlana komisija nadzire izvlačenje nagrada, naznačenih u čl. 3. ovih Pravila, te o tijeku javnog izvlačenja vode zapisnik. Sve transakcije koje sudjeluju u Nagradnoj igri podložne su provjeri.

Članak 8. Sudionici u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih predviđenih ovim Pravilima.

Članak 9. Priređivač nagradne igre osigurava  objavljene nagrade u nagradnom fondu i jamči Dobitniku njihovu isporuku.

Članak 10. Dobitnici će biti telefonski i pisanim putem obaviješteni o dobivenoj nagradi i načinu preuzimanju nagrade u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja Dobitnika nagrada. Dobitnik nagrade, s prebivalištem u Zagrebu i zagrebačkoj županiji osobno podiže nagradu na adresi Mensis AV d.o.o., Slavonska avenija 19, 10000 Zagreb, dok se Dobitnicima nagrade s prebivalištem izvan Zagreba i zagrebačke županije nagrada dostavlja poštom na posljednju poznatu adresu dostavljenu Priređivaču. Dobitnik u Nagradnoj igri, koji je ispunio uvjete utvrđene ovim Pravilima, treba preuzeti nagradu u roku od 30 ( trideset) dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi. Ukoliko Dobitnik nagrade ne podigne nagradu u roku iz prethodnog stavka ovog članka , Priređivač će ih ponovno u roku od 8 (osam) dana od isteka roka iz prethodnog stavka ovog članka obavijestiti o dobitku i pravu da ga preuzme u roku od 10 (deset) dana. Po isteku naknadnog roka od 10 (deset) dana Dobitnik gubi pravo preuzimanja ostvarene nagrade. Ako Dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija. Ukoliko je Dobitnik nagrade iz ove Nagradne igre maloljetan na dan izvlačenja nagrade, nagrada glasi na ime roditelja ili zakonskog zastupnika, te ju on i preuzima u ime Dobitnika.

Članak 11. Nagradna igra može se otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja iz opravdanih razloga i u iznimnim okolnostima, zbog nastupa više sile, kada to na zahtjev Priređivača odobri Ministarstvo financija Pod višom silom podrazumijevaju se nastup izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći i otkloniti. Promjenu pravila nagradne igre Priređivač će objaviti na isti način na koji je objavio pravila nagradne igre.

Članak 12. U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje Sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo Sudionika. Nagradni fond u vrijednosti većoj od 5.000,00 kn koji nakon završetka nagradne igre (nakon isteka roka za podizanje nagrada, prekida nagradne igre, otkazivanja ili stavljanja u stanje mirovanja) nije podijeljen, Priređivač će prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka za podizanje nagrada. Prethodni stavak ovog članka ne odnosi se na nagradu kojoj je istekom određenog roka vrijednost postala ništava, odnosno ako je nagrada izgubila tržišnu vrijednost.

Članak 13. 4 Sve obveze Priređivača prema Dobitniku prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane Dobitnika ili po njemu ovlaštene osobe, odnosno potpisom potvrde o preuzimanju nagrade, protekom naknadnog roka iz čl. 10. st. 3. ovih Pravila.

Članak 14. Sudjelovanjem u Nagradnoj igri svaki Sudionik prihvaća ova Pravila, te prava i obveze koja proizlaze iz njih. Pravila Nagradne igre primjenjuju se nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija, te će ih Priređivač prije početka Nagradne igre objaviti na web stranicama www.moj-toner.com, uz navođenje datuma izdavanja odobrenja, klase i urudžbenog broja pod kojim je izdano.

Članak 15. U slučaju spora između Sudionika Nagradne igre i Priređivača utvrđuje se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Članak 16. Priređivač nagradne igre obvezuje se zainteresiranim osobama omogućiti da se upoznaju s ovim Pravilima.